(ATRIBUIT) Servicii de catering - Rosiorii de Vede

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Str Dealul Tugulea 77, Sector 6, cod 060865, România

CUI 3683935; Registrul Comerţului J40 / 2660/1993

Telefon: 0214300342; 0213263542

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresă de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

„FEMININ RURAL – Dezvoltarea spiritului antreprenorial”

ID proiect POSDRU:

POSDRU/83/5.2/S/56447

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

 

INVITAŢIE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Dealul Tugulea 77, Sector 6, cod 060865, România, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, în calitate de achizitor, organizează, la sediul din Bucuresti, licitatie în vederea atribuirii contractului de servicii de catering (coffee break si pranz) în Rosiorii de Vede, cod CPV 55500000-5 , CPV 55523000-2, conform secţiunii Specificaţii tehnice din Documentaţia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot obţine de la Mihaiu Nicolae – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie prin procedura competitiva, având în vedere INSTRUCŢIUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea produselor ce urmează să fie achiziţionate

În vederea implementării Proiectului „FEMININ RURAL – Dezvoltarea spiritului antreprenorial”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în baza Contractului de finanţare POSDRU/83/5.2/S/56447, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucureşti doreşte să achizitioneze servicii de catering (coffee break si pranz) în Rosiorii de Vede, cod CPV 55500000-5 , CPV 55523000-2 aşa cum este prezentat în documentaţia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este maxim 30.09.2013 . Durata contractului este de minim 1 luna si maxim pana in data de mai sus..

.

Termen de plată:

Achizitorul se obliga sa plătească preţul către prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente achizitiilor în concordanţă cu specificaţiile din documentaţia de atribuire.

Modalităţi de plată - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciilei de catering (coffee break si pranz) se vor presta in Rosiorii de Vede, la locatia de desfasurare a cursurilor din Proiect, locatie care se va comunica ulterior

Preţul ofertat va fi preţul total pentru serviciile de servicii de catering (coffee break si pranz), incluzand livrarea produselor la locatia cursului cat si debarasarea resturilor menajare. Preţul ofertat nu va include TVA

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Str Dealul Tugulea 77, Sector 6, cod 060865, România

Modalitatea de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi

Documentaţia poate fi obţinuta în mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Str Dealul Tugulea 77, Sector 6, cod 060865, România sau de pe pagina noastră de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

10.10.2011, ora 10.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

10.10.2011, ora, 12:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Str Dealul Tugulea 77, Sector 6, cod 060865, România

Modalităţile de finanţare şi de plata

Contractul POSDRU/83/5.2/S/56447este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”

Criteriul de atribuire a contractului

Pretul cel mai mic

 


ANUNT DE ATRIBUIRE

Data publicarii anuntului de participare: 29 septembrie  2011

 

Denumire contract: Achizitie servicii de catering  în cadrul proiectului “FEMININ RURAL – Dezvoltarea spiritului antreprenorial” contract nr. POSDRU/83/5.2/S/ 56447

CPV 55500000 - 5

Tipul procedurii: Procedura competitivă.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai mic

Contract nr: FR 740/11.10.2011

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:
SC Valmi Servcom SRL

Str Mihail Kogalniceanunr 19, Rosiori de Vede, jud Teleorman

Valoarea maxima a contractului: 51300 Lei/(fara TVA)

Valoarea estimata maxima a contractului: 99000 Lei (fara TVA)